برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایشگاه نفت اصفهان فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایشگاه نفت اصفهان فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایشگاه نفت اصفهان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایشگاه نفت اصفهان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه های مدیریتی است که به خوبی پاسخ گوی مسائل کیفیت، نیازها و انتظارات مشتریان سازمان و جامعه بوده است. این فلسفه مدیریتی روشهای متعدد و گوناگونی را با نگرشی نو به صورت یکپارچه و منطقی به هم مرتبط می کند به طوریکه محور و مدار اصلی آن مشتتریان (اعم از داخلی و خارجی) سازمان است.هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل ایجاد استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1200 نفر از مدیران در سه رده ی ارشد، میانی و عملیاتی و همچنین کارمندان می باشد که 295 نفر را بعنوان نمونه ی پژوهش انتخاب کرده ایم که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین کلیه کارکنان انتخاب شده اند. پرسش نامه ی تحقیق شامل 33 سوال است که بر مبنای فرضیات تحقیق توسط محقق تنظیم شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتبار اندازه گیری در این پژوهش از آلفای گرونباخ بهره گرفته شد. پردازش اماری داده ها در محیط نرم افزار اس پتی اس اس انجام شده است . تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در 2 سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق نشان داد رابطه ی معنی داری بین اسقرار مدیریت کیفیت جامع و افزایش رضایت مشتریان وجود دارد. اکثریت کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان معتقدند که در سازمان آنها در حد متوسط رو به زیادی به رضایت مشتری از محصول اهمیت می دهند همچنین کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان معتقد هستند که پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع و حمایت مدیران از آن باعث توانمندی کارکنان تا حد متوسط رو به بالایی برای جلب رضایت مشتریان می شود همچنین اکثریت کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان معتقدند که در سازمان آنها مشارکت کارکنان و مدیران در راستای بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتری تا حد متوسط رو به زیادی وجود دارد. و باز بر این باورند که مدیران عالی در سازمانشان از برنامه ها و فعالیت های بهبود کیفیت در حد متوسط رو به بالا حمایت می کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیرباکتریهای محرک رشداسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برعملکردریشه و عیارچغندرقنددرشرایط تنش خشکی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیرباکتریهای محرک رشداسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برعملکردریشه و عیارچغندرقنددرشرایط تنش خشکی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیرباکتریهای محرک رشداسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برعملکردریشه و عیارچغندرقنددرشرایط تنش خشکی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیرباکتریهای محرک رشداسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برعملکردریشه و عیارچغندرقنددرشرایط تنش خشکی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

به منظور بررسی اثرباکتریهای محرک رشداسیدهومیک و عصاره جلبک دریایی د رشرایط تنش خشکی ازمایشی درقالب بلوکهای کامل تصادفی و بصورت کرت های یکبارخردشده درچهارتکرار درسال 1389 انجام شد دوکرت اصلی شامل ابیاری و تنش و کرت های فرعی شامل باکتریهای محرک رشد اسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم بود بین سطوح ابیاری باکتریهای محرک رشداسیدهومیک و عصاره جلبک دریایی اختلاف معنی دارگردید اثرمتقابل سطوح ابیاری و باکتریهای محرک رشدبرعملکردریشه اختلاف معنی داری رانشان داد بطوریکه بامصرف باکتریهای محرک رشدعملکردریشه درشرایط تنش خشکی به میزان 47/6تن درهکتار افزایش یافت مصرف اسیدهومیک و عصاره جلبک دریایی نیز موجب افزایش عملکردریشه شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره IRS به منظور تهیه نقشه پراکنش برنج درشهرستان مرودشت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره IRS به منظور تهیه نقشه پراکنش برنج درشهرستان مرودشت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره IRS به منظور تهیه نقشه پراکنش برنج درشهرستان مرودشت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره IRS به منظور تهیه نقشه پراکنش برنج درشهرستان مرودشت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات: 11

چکیده:

در تحقیق انجام شده سعی بر آن شد با استفاده از تکنیک ها ی سنجش از دور و تصاویر سنجنده Liss3 از ماهواره IRS-P6 مزارع برنج در شهرستان مرودشت شناسایی و سطح اراضی زیر کشت نیز تعیین گردد . برای این منظور در دو گذر زمانی که همزمان با سبزینگی و زردشدگی گیاه برنج بوده تصو یر تهیه شد . تصاویر سنجنده باندسبز – باند قرمز – باند مادون قرمز )4 متر، قدرت تفکیک طیفی 24 دارای قدرت تفکیک مکانی Liss3 نزدیک – باند مادون قرمز م یانی ) و قدرت تفک یک راد یومتری 7 بیت می باشد . با استفاده از نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای (PCI Geomatica) پردازش های لازم ازجمله تهیه تصویر بر اساس مرز سیاسی شهرستان و آماده سازی تصویر، تصحیح هندسی تصویر، نقشه شاخص گیاهی ، طبقه بندی نظارت نشده ، تعیین نقاط تعلیمی، بررسی پارامترها ی تفکیک پذ یری نقاط تعلیمی و طبقه بندی نظارت شده بر روی تصویر انجام شد . شاخص گیاهی SAVI توانست مزارع و مراتع منطقه را شناسایی کند ولی به علت نزدیک بودن درصد بازتاب طیفی برنج در زمان سبز ینگی با دیگر کشت های همزمان سبز در منطقه ، خصوصا ذرت ، قادر به تفکیک تمامی مزارع برنج از دیگر کشت های سبز در منطقه نبود . به منظور طبقه بندی نظارت شده نمونه های از مزارع برنج و دیگر کشت های سبز همزمان با برنج به نرم افزار معرفی گردید و تصویر هر دو گذر زمانی طبقه بندی و تست دقت بر روی تصو یر بدست آمده انجام شد . در نهایت نقشه پراکنش برنج از هر دو مرحله زمانی کنار هم قرار گرفته و مزارعی که در هر دو نقشه برنج تعیین شده بود در نقشه پردازش شده نهایی برنج در نظر گرفته شد و مساحت اراضی برنج استخراج شده از تصویر برای شهرستان در سال زراعی 1385 با دقت 77 درصدتعیین گردید .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه راهکارهای توسعه فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه راهکارهای توسعه فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه راهکارهای توسعه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه راهکارهای توسعه فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: 12

چکیده:

اگر نقش روستا و جایگاه واقعی آن در اقتصاد ملی شناخته و اهمیت آن در سلسله عوامل رشد و توسعه اقتصادی بازیابی شود، معلومخواهد شد که ویرانی روستاها بجز عدم شناخت ظرفیت و پتانسیل آنها و بی تفاوت بودن به این بخش مهم ناشی از ضعف و ناتوانی در مطالعات محیطی است (بدری فر، 1379، 71) برنامه ریزی توسعه روستایی جزء برنامه های توسعه هر کشور می باشد و بی شک یکی از وظایف برنامه ریزان، روستایی یافتن راه حل جهت عمران و توسعه نواحی روستایی با شناخت کامل از استعدادها و قابلیت های روستا می باشد. موضوع این تحقیق بررسی سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه راهکارهای توسعه می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات میدانی و اسنادی می باشد. در این پژوهش توسعه بعنوان متغییر وابسته می باشد و شاخص های (امکانات زیر بنائی مانند آب و برق و گاز و امکانات روبنائی مانند خدمات آموزشی، بهداشتی، اداری و گروه های شاغل) مورد استفاده در جهت تعیین توسعه یافتگی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نتایج نشان داد که به جزء یک روستا کلیه روستاهای سطح یک (توسعه یافته) در بخش جلگه قرار دارند، یعنی بین ارتفاع و توسعه یافتگی رابطه وجود دارد. و روستاهای سطح یک دارای جمعیت بالاتر از 1000 نفر و روستاهای سطح سوم دارای جمعیت زیر 100 نفر می باشد، یعنی بین سطح توسعه یافتگی و میزان جمعیت هم رابطه مستقیم وجود دارد . به منظور رسیدن به راهکارهای توسعه پیشنهاد می شود: خدمات رسانی به روستاها و افزایش رضایتمندی روستائیان لب مشارکت بخش غیر دولتی توسعه روستاها افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعیتقویت رابطه بین زیربخش های کشاورزی و صنایع مربوط به آنها


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انعکاس آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انعکاس آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله انعکاس آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انعکاس آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: 15
چکیده:
یکی از مضامین اصلی قصیده مدیحه پردازی است این موضوع از رایج ترین و پرسابقه ترین درون مایه های شعر فارسی است. در کنار جریان مدح وانگیزه های آن مدح پیامبر (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام) نیز از دیرباز در ادب فارسی آغاز شده و نضنج گرفته است. از جمله شاعرانی که به موضوع پرداخته خاقانی شروانی است معجزات پیامبر هم چون شق القمر، تکلم حیوانات با ایشان و.. از دیگر موارد مطرح شده توسط خاقانی در مدایح نبوی است مقایسه حضرت ختمی مرتبت (ص) با دیگر پیامبران و برتری و سروری پیامبر (ص) برایشان از دیگر موضوعاتی است که خاقانی به آن پرداخته است توصیف ویژگی های اخلاقی همچون بخشندگی و خلق نیک حضرت (ص) نیز از دید خاقانی پنهان نمانده است در این مقاله انعکاس این آیات و روایات و هم چنین وقایع مذهبی که خاقانی به کمک آن ها به تصویرپردازی در این موضوع پرداخته است در ده قصیده، بررسی شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سوخت هیدروژنی وتاثیر آن برکاهش آلودگی های ریست محیطی فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سوخت هیدروژنی وتاثیر آن برکاهش آلودگی های ریست محیطی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی سوخت هیدروژنی وتاثیر آن برکاهش آلودگی های ریست محیطی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سوخت هیدروژنی وتاثیر آن برکاهش آلودگی های ریست محیطی فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

جامعه ی امروز با مشکل آلودگی که در اثر استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی به وجود آمده است دست وپنجه نرم می کند این آلودگی ها در اکثر مواقع تاثیرات مخربی را برجای خواهند گذاشت وازاین رو یافتن روش هایی برای تولید جایگزین های مناسب سوخت های فسیلی ضروری به نظر می رسد اخیرا هیدروژن به عنوان سوختی پاک وفاقد آلودگی وهمچنین سوختی فراوان مورد توجه قرار گرفته است دراین مقاله به صورت مروری به بررسی این سوخت تاثیرات زیست محیطی وروش های تولید آن پرداخته شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

تخمین گشتاور مفصل شانه و بدست آورن رابطه ی این گشتاورها با دیگر پارامترهای قابل اندازه گیری در طی فعالیتهای مختلف از موضوعاتی است که همواره مورد توجه محققان بوده است در مطالعه ی حاضر براساس داده های به دست آمده از یک مدل عددی شانه و با استفاده از مفهوم سینوجی به عنوان یک استراتژی به کار گرفته شده توسط سیستم اعصاب مرکز برای ساده سازی کنترل عضو در مقابل تحریک خارجی، رابطه ای میان الگوی فعالیت عضلات در طی ایجاد یک سری گشتاور های ایزومتریک در صفحه ترنسورس گذرنده از مفصل شانه و جهت این گشتاورها ارائه شده است سپس از این رابطه استفاده میشود تا گشتاور وارد بر شانه از روی الگوی فعالیت عضلات تخمین زده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش حاضر قابلیت خوبی جهت برقراری یک رابطه ی بیومکانیکی بین متغیرها از طریق استخراج و انطباق دو گروه سینرجی عضلانی و گشتاوری را دارد که از لحاظ بیومکانیکی قابل توجیه است همچنین این مدل با تقریب خوبی گشتاور ایزومتریک وارد بر مفصل شانه را از روی الگوی فعالسازی عضلات برای ایجاد این گشتاور تخمین زد که نشان می دهد مدل ایجاد شده و استفاده از مفهوم سینرجی روش خوبی در حل این مسئله است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقی فایل ورد (word) دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 0

چکیده:

سازند شمشک با ضخامت زیاد و همراهی شیل های سیاه و ماسه سنگ های ضخیم لایه، از دیر باز مورد توجه کارشناسان شرکت نفت و شرکت نفت و شرکت ملی فولاد بوده است. در منطقه خوش ییلاق و معدن طزره، به علت نبود مغزه، از مقاطع رخنمون استفاده شد. بیشتر ماسه سنگ ها در حد لیتیک آرنایت و بیشتر لیتیک ها رسوبی (شیل و چرت) است. سیمان موجود در ماسه سنگ های سازند شمشک عبارتند از: سیمان کلسیتی بافبریک اسپاری و پویکیلوتاپیک با گسترش زیاد که عمدتا در سراسر ضخامت سازند دیده می شود. سیمان دولومیت آهندار با فابریک شکری، لوزی های ریز و دولومیت های زین اسبی است. سیمان هماتیتی گسترش چندانی ندارد. برای بررسی سیمان کوارتزی از روش Houseknecht, 1988 استفاده شد که با این روش، نحوه فشار وارده بر رسوبات و نیز نحوه تمین سیلیس مورد نیاز برای تشکیل سیمان کوارتزی مشخص می شود. برای رسیدن به نتایج ذکر شده، تعیین پارامترهای سیمان کوارتزی و کوارتز همپوشانی شده ضروری است. تعیین مقدار کمی پارامترهای فوق با استفاده از دستگاه کاتدولومینساس امکان پذیر است و به علت عدم استفاده از دستگاه مذکور پارامترهای فوق الذکر به صورت کیفی مشخص شدند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی و شناسایی مواد زائد خطرناک صنعتی واحد های خدماتی در شهرستان بندر ترکمن فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی و شناسایی مواد زائد خطرناک صنعتی واحد های خدماتی در شهرستان بندر ترکمن فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی و شناسایی مواد زائد خطرناک صنعتی واحد های خدماتی در شهرستان بندر ترکمن فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی و شناسایی مواد زائد خطرناک صنعتی واحد های خدماتی در شهرستان بندر ترکمن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

همه جوامع بشری ضایعات تولید می کنند اما صنعتی شدن و شهرنشینی موجب افزایش تولید پسماندهای زائد می شود برخی از این پسماندها خطرناک بوده و در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی وزیست مح یطی را پدیدار سازند . اگر چه بخشی از ضایعات جامد و مایع شهری ، صنعتی و کشاورزی جمع آوری و باز چرخش و تصفیه یا دفع می شوند ولی جهت جلوگیری از بحران ضایعات بایستی ضمن اعمال مدیریت صحیح در جمع آوری، فرآوری، و دفع کلیه ی پسماند های زاید، برنامه ها و فناوری های جدید در این زمینه توسعه یابند .
منابع تولید مواد زائد خطرناک بسیار متعدد و متنوع هستند ولی عمده ترین منبع تولید آنها را فعالیت های صنعتی تشکیل می دهند . جا به جایی و انتقال نامناسب این گونه مواد مشکلات زیادی را برای انسان و محیط زیست ایجاد می کند . با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی انگیزه انجام مطالعه ای در خصوص شناسایی مواد زائد خطرناک صنعتی در شهرستان بندر ترکمن ایجاد گردید . در این پژوهش 27 واحد صنعتی انتخاب و داده های لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مسئولین واحدها استخراج گردید . نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدون در نظر گرفتن وزن پسماندهای تولیدی در واحد خشکشویی به خاطرعدم اطمینان از وزن واقعی مواد زائد خطرناک –
حاکی از تولید 508/942 تن مواد زائد خطرناک در سال می باشد که بیشترین آن مربوط به واحد تعویض روغنی و کمترین آن مربوط به چا پخانه است . از این ضایعات تولیدی در حدود % 48/82 اشتعال پذیر هستند .
سهم حالات فیزیکی جامد و مایع به ترتیب %40 و %60 می باشد . بررسی اطلاعات مربوط به دفع نهایی نشان دهنده آن است که سهم زیادی از مواد زائد تولیدی به آب های سطحی تخلیه شده و در نهایت وارد آب د ریا می شود . مدیریت مواد زائد می یابد در برنامه ریزی ها با توجه به محدودیتهای علمی ، اقتصادی و اجتماعی موجود باید سعی کند محیط زیست آینده را هرچه پاکتر برای نسل های آینده به ارث بگذرد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

آمایش سرزمین یک امر علمی با رویکردهای فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیتهای مکانی می باشد توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چندی بعدی یافته واز حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نبوده است تعامل آمایش سرزمین و توسع فضایی هدفی چون عدالت جغرافاییی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد از این رو در آمایش سرزمین یکی زا قابلیتهای فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی ان و در چارچوب پایاری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید امایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکانسنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیتهای توسعه گردشگری باز شناخه شود مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین قابلیتهای گردشگری در زمینه توسه فضایی را تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان گلستان پرداخته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396
X